Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle handelingen die gesteld worden op het online platform www.agroveiling.com, dit door zowel de verkoper als de koper. De algemene voorwaarden van Agroveiling.com, genieten voorrang op de algemene voorwaarden van de verkoper en van de koper, indien laatstgenoemde niet de hoedanigheid heeft van consument.

Artikel 2 – Aanvaarding algemene voorwaarden

Zowel de verkoper als de koper zijn gehouden zich te registreren en een profiel aan te maken, hierbij wordt gevraagd om de algemene voorwaarden te aanvaarden aan de hand van een “checkbox” of clickwrap. Na bevestiging wordt de koper en/of verkoper geacht de algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 3 – Verkopen van kavels

3.1 Registratie verkoper

Indien u als verkoper beroep wenst te doen op de diensten van het onlineplatform bent u gehouden om waarheidsgetrouw ons uw ondernemingsgegevens mee te delen, meer bepaald uw gebruikersnaam, naam, voornaam, telefoonnummer, ondernemingsnummer en e-mailadres.

3.2 Wettelijke verplichtingen verkoper

Bij gebruik van ons online platform bent u als verkoper gehouden de toepasselijke belastingwetgeving en heersende regelgeving na te leven.

3.3 Aankopen credits

De verkoper dient alvorens een kavel op het online platform kan worden aangeboden de nodige credits aan te kopen. Na betaling van de gewenste credits kan de verkoper zijn kavel of aanbieding plaatsen.

3.4 Plaatsen kavels

Na registratie en aankopen van credits kan de verkoper een kavel op het online platform te koop aanbieden. De verkoper is gehouden duidelijke en voldoende informatie over het kavel mee te delen:

§ Een nauwkeurige omschrijving van het kavel (staat, hoeveelheden, ….);
§ De wettelijke verplichte vermeldingen bij het aanbieden van onroerende goederen; § Informatie over het aankoopregime en btw tarief;
§ Duidelijke foto’s van de huidige staat (inclusief enige defecten);
§ De minimumprijs inclusief btw;
§ Een indicatie van verzendingskosten/leveringskosten;
§ Andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de aankoop van het kavel.

Bij het plaatsen van kavels dient de verkoper zich te houden aan de toepasselijke regelgeving (zoals maar niet limitatief het aanbieden van dieren en/of beschermde dieren- en plantensoorten of producten van deze , …) en dient hij zich te onthouden om kavels te plaatsen die in gaan tegen de openbare orde of de goede naam van Agroveiling.com schenden.

De verkoper kan de koper de mogelijkheid bieden om op het tussen partijen overeengekomen tijdstip de kavel op de terreinen van de verkoper te laten bezichtigen.

De verkoper zal Agroveiling.com vrijwaren voor alle aanspraken van derden betreffende het plaatsen van een kavel of het gebruik van het online platform om informatie te verspreiden.

3.5 Verkoopovereenkomst

De verkoper stelt bij het plaatsen van een kavel een minimumprijs in. De verkoopprijs wordt bepaald aan de hand van de biedingen van de koper(s). Het is de verkoper verboden om op de eigen kavels een bod uit te brengen.

Ieder uitgebracht bod wordt door het platform overgemaakt aan de verkoper, die de verschillende biedingen onderling kan vergelijken. Het hoogste bod geeft slechts als gevolg dat voorrang wordt gegeven aan de hoogste bieder om verder te onderhandelen.
Bij aanvaarding van het uitgebracht bod van de koper door de verkoper ontstaat een verkoopovereenkomst tussen partijen.

Na het ontstaan van de verkoopovereenkomst wordt de factuur of verkoopbewijs van de verkoper overgemaakt op het elektronisch adres van de koper, dit overeenkomstig de profielgegevens van de koper, dit behoudens de aanbiedingen van onroerende goederen die via de notaris van partijen dient te worden geregeld.

De algemene voorwaarden van de verkoper zijn van toepassing op de factuur en ook de betaling ervan.

3.6 Levering

De verkoper is verplicht om de leveringsvoorwaarden op het platform mee te delen:

 • §  De goederen worden door de koper op de terreinen van de verkoper afgehaald, waarbij de koper in staat voor het transport, dit onder de verantwoordelijkheid van de koper (ex works);
 • §  De goederen worden door de verkoper geleverd op het afgesproken tijdstip, dit op het adres van de koper. Op het moment van de levering legt de verkoper de koper een bestelbon ter ondertekening voor ontvangst voor. De koper dient de eventuele zichtbare gebreken op voormelde bestelbon mee te delen.
 • § De goederen worden bij pakket of per aangetekende post tegen ontvangstbevestiging naar de koper opgestuurd, dit binnen de drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de verkoper. Derhalve is het aangeraden om de goederen te voorzien van een beschermende verpakking en eventueel track and trace.

De verkoper is vrij om de wijze van levering te bepalen. Indien één van voormelde leveringswijzen technisch noch organisatorisch niet mogelijk zou zijn, wordt tussen partijen de leveringswijze bedongen.

3.7 Herroepingsrecht

Bij het professioneel gebruik van het online platform, erkent en aanvaardt de verkoper dat in bepaalde gevallen een koper-consument, die zijn adres houdt in een land van de Europees Economische Ruimte, beschermt wordt door de consumentenwetgeving betreffende aankopen op afstand en zich kan beroepen om het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht biedt de koper-consument de mogelijkheid om binnen de 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen van de aankoop af te zien. De koper-consument is dan gehouden om op eigen kosten de goederen terug te sturen naar de verkoper en kan een vergoeding aan de verkoper verschuldigd zijn voor de waardeverminderingen aan het goed die het gevolg zijn van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

Het herroepingsrecht van de koper-consument wordt wettelijk uitgesloten voor de aankoop van:

 • §  Leveringen van goederen en diensten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt;
 • §  Goederen die werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die voor specifiek persoon zijn bestemd;
 • §  Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling werd doorbroken;
 • §  De levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • §  Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk worden vermengd met andere producten.

Artikel 4 – Aankopen van Kavels

4.1 Registratie koperIndien u als koper beroep wenst te doen op de diensten van het onlineplatform bent u gehouden om waarheidsgetrouw ons uw gegevens mee te delen, meer bepaald uw gebruikersnaam, naam, voornaam, telefoonnummer, ondernemingsnummer(indien van toepassing) en e-mailadres.

4.2 Plaatsen van een bod

De koper kan gedurende de looptijd van de aanbieding een bod plaatsen, dit bod is geldig tot een bod van een andere kandidaat-koper het uitgebrachte bod overtreft. Meerdere biedingen door dezelfde kandidaat- koper zijn mogelijk.

4.3 Verkoopovereenkomst

Ieder uitgebracht bod wordt door het platform overgemaakt aan de verkoper die deze onderling kan vergelijken. Het hoogste bod geeft slechts als gevolg dat voorrang wordt gegeven aan de hoogste bieder om verder te onderhandelen.

Bij aanvaarding van het uitgebracht bod van de koper door de verkoper ontstaat een verkoopovereenkomst tussen partijen.

Na het ontstaan van de verkoopovereenkomst wordt de factuur van de verkoper overgemaakt op het elektronisch adres van de koper, dit overeenkomstig de profielgegevens van de koper. De eigendom van de kavel gaat pas over na betaling door de koper.

4.4 Betaling

De koper is gehouden de factuur of de prijs van de verkoper, dit overeenkomstig de voorwaarden van de verkoper te voldoen.

4.5 Levering

De verkoper is verplicht om de leveringsvoorwaarden op het platform mee te delen:

 • §  De goederen worden door de koper afgehaald op de terreinen van de verkoper afgehaald, waarbij de koper in staat voor het transport, dit onder de verantwoordelijkheid van de koper (ex works);
 • §  De goederen worden door de verkoper geleverd op het afgesproken tijdstip, dit op het adres van de koper. Op het moment van de levering legt de verkoper de koper een bestelbon ter ondertekening voor ontvangst voor. De koper dient de eventuele zichtbare gebreken op voormelde bestelbon mee te delen.
 • §  De goederen worden bij pakket of per aangetekende post tegen ontvangstbevestiging naar de koper opgestuurd, dit binnen de drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de verkoper. Derhalve is het aangeraden om de goederen te voorzien van een beschermende verpakking en eventueel track and trace.De verkoper is vrij om de wijze van levering te bepalen. Indien één van voormelde leveringswijzen technisch noch organisatorisch niet mogelijk zou zijn, wordt tussen partijen de leveringswijze bedongen.De koper is verplicht om de door de verkoper geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en/of de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Op het moment van de levering dient de koper de leveringsbon af te tekenen voor ontvangstBinnen de 2 dagen na ontvangst dient de koper de zichtbare gebreken aan de verkoper schriftelijk mee te delen. Bij gebreke hieraan te voldoen worden de goederen veronderstelt in een goede staat geleverd te zijn.

4.6 Aansprakelijkheid verkoperIndien de klacht door de verkoper als gegrond wordt beschouwd, dan kan dit enkel ter plaatste door de verkoper worden hersteld. Herstellingen/werken uitgevoerd door een derde in opdracht van de koper zullen niet aanvaard worden, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. De verkoper kan niet gehouden zijn tot schadevergoeding, kosten en intresten dewelke een (in)direct gevolg zijn van de gebreken.

 

4.7 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht biedt de koper-consument de mogelijkheid om binnen de 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen van de aankoop af te zien. De koper-consument is dan gehouden om op eigen kosten de goederen terug te sturen naar de verkoper en kan een vergoeding aan de verkoper verschuldigd zijn voor de waardeverminderingen aan het goed die het gevolg zijn van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen

Het herroepingsrecht van de koper-consument wordt wettelijk uitgesloten voor de aankoop van:

 • §  Leveringen van goederen en diensten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt;
 • §  Goederen die werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die voor specifiek persoon zijn bestemd;
 • §  Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling werd doorbroken;
 • §  De levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • §  Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk worden vermengd met andere producten.Het modelformulier voor de herroeping kan u hier terugvinden

Artikel 5 – Geschillen tussen verkoper en koper

Agroveiling.com is de aanbieder van het online platform en is geen betrokken partij in de overeenkomsten tussen koper en verkoper.

De koper en verkoper hebben de mogelijkheid om hun klachten over te maken aan Agroveiling.com die als bemiddelaar kan optreden. Indien de bemiddeling van Agroveiling.com geen resultaat blijft, dan zijn koper en verkoper gehouden om het geschil buiten Agroveiling.com op te lossen.

Artikel 6 – Schending van de algemene voorwaarden

Agroveiling.com heeft het recht om de overeenkomst met de koper/verkoper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden, de koper/verkoper de toegang tot het platform voor onbepaalde duur te ontzeggen, het profiel van de koper/verkoper met bijhorende aanbiedingen te verwijderen en/of de aanbiedingen van kavels te verwijderen in volgende gevallen:

 • –  Indien de koper/verkoper, ondanks voormelde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 3 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende substantiële verplichtingen, onder meer indien volgende verplichtingen niet worden nagekomen of inbreuken worden vastgesteld op artikel 3 en 4 van onderhavige voorwaarden;
 • –  Indien de verkoper/koper in staan van faillissement blijkt te zijn of zelf het faillissement heeft aangegeven;
 • –  Indien de verkoper/koper in een procedure van vereffening of ontbinding bevindt;
 • –  Indien de verkoper/koper zich in een collectieve schuldenregeling bevindt
 • –  Indien de verkoper/koper zich in een voorlopige of gerechtelijke bewindvoering bevindt;
 • –  Indien beslag gelegd wordt op (een deel) van de vermogensbestanddelen van de verkoper/koper;
 • –  Indien de verkoper/koper door een handeling of nalatigheid de diensten gebruikt om een derde op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier schade te berokkenen;
 • –  Indien Agroveiling.com gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de verkoper/koper de uit de overeenkomst vloeiende verplichtingen zal nakomen;

Ingeval onderhavige overeenkomst ontbonden wordt lastens de verkoper/koper worden alle vorderingen van de Agroveiling.com op de verkoper/koper opeisbaar, heeft de Agroveiling.com recht op een schadevergoeding, forfaitair begroot op 1000,00 EUR, onverminderd het recht van de Agroveiling.com om een vergoeding voor de werkelijke schade te eisen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Hosting

Agroveiling.com biedt een online platform en is een dienstverlener die hostingdiensten verstrekt. Als dienstverlener heeft Agroveiling.com geen kennis van de inhoud van de aanbiedingen die op het online platform worden geplaatst noch is zij gehouden hierover enig toezicht uit te oefenen. Agroveiling.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de op haar platform opgeslagen informatie.

Agroveiling.com is aanbieder van het online platform en is geen betrokken partij in de overeenkomsten tussen koper en verkoper.

7.2 Aansprakelijkheid

Agroveiling.com is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade , direct of indirect, die de koper/verkoper, heeft geleden door gebruik te maken te maken van het online platform, niet limitatief: de vermelding van onjuiste informatie op het online platform, het gebruik van goederen of producten aangekocht op het online platform, de solvabiliteit van de koper, …

Agroveiling.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik, functioneren, snelheid en beschikbaarheid van het online platform, behoudens in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

7.3 Garantie

Agroveiling.com geeft geen enkele garantie dat de goederen of producten die worden aangeboden op haar platform voldoen aan de verwachtingen van de koper. De inhoud van de aanbiedingen wordt volledig bepaald door de verkoper, derhalve kan geen garantie geven worden over:

§ De juistheid en nauwkeurigheid van de omschrijving van de aangeboden kavel; 6

§ De kwaliteit, veiligheid en rechtmatigheid van de goederen en producten die worden aangeboden; § De bevoegdheid van de verkoper om de goederen en producten in het kavel te verkopen;
§ De bevoegdheid van de koper om de aangeboden goederen en producten in het kavel aan te kopen; § De mogelijkheid van de koper om de geboden prijs op het kavel te voldoen.

Artikel 8 – Reconversie

Indien een beding van deze overeenkomst door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst tot gevolg.

Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als hetgeen zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van dergelijke vervanging.

Artikel 9 – Privacy

Agroveiling.com zal in het kader van de contractuele relatie met de verkoper/koper persoonsgegevens van die verkoper/koper verzamelen. De door de verkoper/koper meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 (hierna AVG). Agroveiling.com treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke De verkoper/koper heeft de mogelijkheid om de rechten die hem zijn toegekend door de AVG uit te oefenen. Agroveiling.com neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de persoonsgegevens te waarborgen.

Artikel 10 – Geschillen

Agroveiling.com biedt een online platform aan waar u landbouw gerelateerde producten kunt terugvinden, kopen en verkopen, dit zonder enige tussenkomst of bemiddeling van het platform.

Om een zo goed mogelijke werking van ons platform na te streven dient iedere koper en verkoper zich te registreren, de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Deze voorwaarden beschrijven uw rechten en plichten bij het gebruiken van het platform, het plaatsen van een aanbieding, het uitbrengen van een bod en het afsluiten van een overeenkomst tussen koper en verkoper.

De relatie tussen Agroveiling.com en de leden (verkopers/kandidaat-kopers) van het platform wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch Recht.

Voor elke betwisting of geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden is de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd.

Artikel 11 – Taal

De originele versie van onze algemene voorwaarden is in het Nederlands. Elke vertaalde versie is alleen voor uw gemak en ter informatie. In geval van geschillen prevaleert deze Nederlandse tekst.